Statut

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja Edwarda Dwurnika, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U z 2016 roku, poz. 40) oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została powołana przez Apolonię Dwurnik, zwaną dalej: ’’Fundatorką’’, ustanowiona na podstawie oświadczenia o ustanowieniu Fundacji wyrażonego w akcie notarialnym Repertorium A numer 1520/2019 sporządzonym przez notariusz Ewę Czekałę, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Hożej 55 lok. 11.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy ds. Kultury.

§ 4

Fundacja może dla realizacji celów statutowych tworzyć zakłady, oddziały i filie, a także przystępować do innych osób prawnych lub jednostek organizacyjnych realizujących zadania tożsame lub pokrewne z celami Fundacji.

§ 5

Fundacja może używać pieczęci z adresem i nazwą Fundacji oraz posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.

§ 6

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 7

Celem Fundacji jest:

 1. Opieka nad spuścizną artystyczną Edwarda Dwurnika oraz rozpowszechnianie wiedzy o artyście i jego twórczości.
 2. Rozpowszechnianie oraz promocja kultury i sztuki w kraju i za granicą.
 3. Inicjowanie i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie sztuki i kultury ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Edwarda Dwurnika.
 4. Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć artystycznych poprzez archiwizację, digitalizację, zabezpieczanie, przechowywanie oraz udostępnianie zbiorów. 
 5. Niesienie pomocy i wspieranie rozwoju intelektualnego, kulturalnego i zawodowego dzieci i młodzieży.
 6. Niesienie pomocy i wspieranie rozwoju intelektualnego, kulturalnego i zawodowego innych artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych w kraju i za granicą.
 7. Wspieranie działań na rzecz pokonywania barier społecznych i integracji artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych oraz osób zajmujących się kulturą, dotkniętych niepełnosprawnością, marginalizacją i innymi problemami społecznymi.

§ 8

 Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

 1. Dbanie i ochronę prac autorstwa Edwarda Dwurnika, ich przechowywanie, katalogowanie, dokumentację i archiwizację.
 2. Ochronę spuścizny Edwarda Dwurnika przed falsyfikatami i bezprawnym wykorzystywaniem jego imienia i nazwiska oraz jego prac artystycznych do różnych celów.
 3. Ekspertyzę dzieł sztuki przypisywanych Edwardowi Dwurnikowi
 4. Organizowanie, współorganizowanie oraz finansowanie i współfinansowanie wystaw sztuki w Polsce i za granicą.
 5. Organizowanie, współorganizowanie oraz finansowanie i współfinansowanie innych działań z zakresu kultury i sztuk wizualnych, w tym nietypowych i niestandardowych.
 6. Działalność wydawniczą.
 7. Działalność edukacyjną i naukową.
 8. Działalność badawczą, w szczególności na temat spuścizny Edwarda Dwurnika.
 9. Działalność promocyjną i marketingową.
 10. Wspieranie projektów badawczych w dziedzinie sztuk wizualnych, w szczególności malarstwa, grafiki i rysunku.
 11. Stworzenie i utrzymywanie strony internetowej o działalności fundacji oraz bazy danych prac autorstwa Edwarda Dwurnika, dostępnej także w Internecie.
 12. Organizowanie, współorganizowanie, finansowanie i współfinansowanie rezydencji, stypendiów i nagród dla dzieci, młodzieży, studentów, artystów profesjonalnych i artystów nieprofesjonalnych oraz osób zajmujących się badaniem, promowaniem i wspieraniem sztuki.
 13. Organizowanie, współorganizowanie, finansowanie, współfinansowanie konferencji, seminariów, sympozjów, konkursów i innych imprez związanych ze sztuką oraz ochroną dóbr kultury w kraju i za granicą.
 14. Uczestnictwo w krajowych i zagranicznych wydarzeniach promujących polską kulturę i sztukę.
 15. Inicjowanie działań wspierających budowanie partnerstw w dziedzinie kulturalnej i artystycznej wymiany oraz mobilności twórców na rzecz realizacji własnych i wspólnych projektów artystycznych.
 16. Tworzenie kolekcji dzieł sztuki.
 17. Obejmowanie patronatem wydarzeń związanym z kulturą, w szczególności z twórczością Edwarda Dwurnika.
 18. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie promowania edukacji artystycznej, kultury i sztuki, a w szczególności sztuki autorstwa Edwarda Dwurnika.
 19. Współpracę z zagranicznymi instytucjami i organizacjami w zakresie promowania, wzmacniania i propagowania sztuki polskiej i wymiany międzynarodowej.

Cała działalność statutowa w całości będzie finansowana przez Fundację.

§ 9

W ramach realizacji celów statutowych, Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami sprawiedliwości oraz organami administracyjnymi w charakterze organizacji społecznej, w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 10

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 11

 1. Przychody Fundacji pochodzą z:
  1. Darowizn, spadków, zapisów krajowych i zagranicznych,
  2. Dotacji i subwencji od osób prawnych, w tym pozyskanych przez Fundację na realizację jej celów środków pomocowych z funduszy europejskich,
  3. Zbiórek publicznych,
  4. Majątku fundacji,
  5. Praw majątkowych i niemajątkowych przekazanych Fundacji odpłatnie bądź nieodpłatnie,
  6. Dotacji budżetowych Skarbu Państwa,
  7. Operacji finansowych,
  8. Odsetek i lokat bankowych,
  9. Aukcji internetowych i nieinternetowych,
  10. Dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
 2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
 3. Dochody z działalności gospodarczej Fundacja przeznaczy na realizację jej celów statutowych.

§ 12

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte do realizacji wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 13

 1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji zobowiązany jest podjąć działania mające na celu ustalenie stanu masy spadkowej.
 2. Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, wówczas gdy w chwili składnia tego oświadczenia prawdopodobne jest, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

§ 13a

 1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:
  1. Działalności wydawniczej, w szczególności tworzenia publikacji związanych z twórczością i życiem Edwarda Dwurnika,
  2. Sprzedaży i dystrybucji publikacji poświęconych sztuce ze szczególnym uwzględnieniem prezentacji i opracowań twórczości i życia Edwarda Dwurnika,
  3.  Tworzenia oraz sprzedaży druków kolekcjonerskich, plakatów, pocztówek, naklejek i innych przedmiotów związanych z popularyzowaniem sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Edwarda Dwurnika,
  4. Sprzedaży prac plastycznych autorstwa Edwarda Dwurnika,
  5. Sprzedaży innych obiektów artystycznych, w szczególności związanych tematycznie lub formalnie z osobą i twórczością Edwarda Dwurnika,
  6. Wykonywania ekspertyz mających na celu ustalanie autentyczności dzieł Edwarda Dwurnika,
  7. Wydawania certyfikatów potwierdzających autentyczność dzieł Edwarda Dwurnika,
  8. Udostępniania zbiorów i informacji z archiwum o życiu i twórczości Edwarda Dwurnika,
  9. Udzielania licencji innym podmiotom na wykorzystywanie prac lub fragmentów prac autorstwa Edwarda Dwurnika w publikacjach, materiałach prasowych, produkcjach filmowych, produkcjach telewizyjnych, produkcjach teatralnych, internecie, reklamie i na innych polach eksploatacji,
  10. Sprzedaży memorabiliów po Edwardzie Dwurniku.
  11. Organizowania i współorganizowania wystaw sztuki, aukcji sztuki, wydarzeń kulturalnych, wykładów, sympozjów, warsztatów, szkoleń, plenerów, rezydencji artystycznych i wyjazdów badawczych w Polsce i za granicą,
  12. Działalności edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie sztuk wizualnych, w szczególności malarstwa i rysunku,
  13. Prowadzenia magazynu dzieł sztuki.
 2. Z majątku Fundacji Zarząd może, w miarę potrzeby, przeznaczyć środki na prowadzenie działalności gospodarczej.
 3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział IV. Organy Fundacji

§ 14

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Zarząd Fundacji

§ 15

 1. Zarząd składa się z od 1 do 5 osób, w tym Prezesa i w przypadku Zarządu wieloosobowego Wiceprezesa.
 2. Funkcję Członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 
 3. Skład Zarządu powołuje Fundatorka.
 4. Fundatorka może być powołana w skład Zarządu.
 5. Po powołaniu pierwszego składu Zarządu decyzję o wyłonieniu z niego Prezesa i Wiceprezesa podejmują członkowie Zarządu.
 6. W przypadku śmierci Fundatorki, nowych członków zarządu powołuje Prezes Zarządu.  W sytuacji gdyby Fundatorka w chwili śmierci pełniła równocześnie funkcję Prezes Zarządu, nowego Prezesa Zarządu wyłaniają spośród siebie pozostali członkowie Zarządu.  
 7. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  1. Złożenia pisemnej rezygnacji
  2. Upływu okresu kadencji Zarządu 
  3. Utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  4. Śmierci członka Zarządu.

7.    Kadencja Zarządu wynosi 5 lat.

§ 16

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  2. Realizacja celów statutowych,
  3. Podział środków na realizację celów Fundacji i dysponowanie funduszami zgodnie ze Statutem
  4. Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
  5. Sporządzanie planów pracy i budżetu,
  6. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  7. Przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów i innych przysporzeń czynionych na rzecz Fundacji,
  8. Zatrudnianie pracowników i wykonywanie wobec nich obowiązków i praw pracodawcy,
  9. Podjęcie działalności gospodarczej,
  10. Ustalenie kwoty środków finansowych przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację.

§ 17

 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy,
 2. Członkom Zarządu Fundacji może przysługiwać z tytułu pełnienia tych funkcji wynagrodzenie.

§ 18

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał,
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, informując resztę Zarządu, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem,
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy Członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów w obecności wszystkich Członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” Prezesowi Zarządu przysługuje głos przeważający.

Rozdział V.

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§ 19

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest: w przypadku zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego każdy Członek Zarządu działający pojedynczo.

Rozdział VI.

Gospodarka finansowa Fundacji

§ 20

 1. Cały swój dochód Fundacja będzie przeznaczała na realizację celów statutowych Fundacji.
 2. Sprawozdania finansowe Fundacji zatwierdza Fundatorka.

Rozdział VII.

Postanowienia końcowe

§ 21

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd bezwzględną większością głosów w obecności wszystkich Członków Zarządu. 
 2. Zmiana może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 22

 1. Fundacja może się połączyć z inną Fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną Fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 23

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundatorka, a po śmierci Fundatorki Zarząd.
 3. Likwidatora powołuje Fundatorka, a po śmierci Fundatorki Zarząd
 4. O likwidacji Fundacji Likwidator/zy zawiadamiają Ministra właściwego do spraw Kultury.
 5. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą decyzji Fundatorki na rzecz działających w Polsce organizacji o zbliżonych celach.

§ 24

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.
 3. Statut sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach.
Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności